Lees ons cookiebeleid

Deze webpagina maakt gebruik van cookies, zodat we kunnen meten of we snel genoeg goede resultaten voor u leveren. Meer informatie Stel mijn cookies in

Ok

Azrhymes servicevoorwaarden

De oorspronkelijke taal van dit document is engels. bij een conflict heeft de engelse versie voorrang op vertaalde varianten.
De engelse versie van dit document is beschikbaar op https://azrhymes.com/terms .

Deze servicevoorwaarden van de website en het privacybeleid bevatten de voorwaarden en regels, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en aangevuld (hierna de "overeenkomst" genoemd. ) die van toepassing is op de toegang tot en het gebruik van de website van barnabas szabolcs (hierna te noemen "azrhymes")d.w.z.https://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu en hun subdomeinen ("Website") door u, de bezoeker / gebruiker ("Gebruiker") van de Website.

1. Aanvaarding van de voorwaarden en wijziging daarvan

1.1 Toegang tot de website door de gebruiker vormt een volledige erkenning en aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen zoals vermeld in deze overeenkomst en zonder enige wijziging en / of uitzondering door de gebruiker van deze overeenkomst. als de gebruiker niet akkoord gaat met enig onderdeel van dergelijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen zoals vermeld in deze overeenkomst, mag de gebruiker de website niet bezoeken.

1.2 Azrhymes behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen op grond waarvan de gebruiker toegang krijgt tot de website te wijzigen, zonder enige kennisgeving of mededeling van een dergelijke wijziging.

2. Beperkte gebruiker

2.1 De gebruiker gaat ermee akkoord dat, gezien de aard van het internet, het overal ter wereld toegankelijk is. het materiaal / de informatie op deze website is niet bedoeld voor gebruik door personen die zich bevinden in, of inwoners zijn van, landen die de verspreiding van dergelijk materiaal / informatie beperken, of door een persoon in een rechtsgebied waar de verspreiding of het gebruik van dergelijk materiaal / informatie of gebruik of toegang van de website in strijd is met de wet of enige regelgeving. het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om op de hoogte te zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving van het rechtsgebied waaraan de gebruiker onderworpen is en deze volledig na te leven. als de gebruiker deze website gebruikt, erkent, begrijpt en stemt hij ermee in dat hij dit op eigen initiatief en op eigen risico doet, en AZRhymes is niet aansprakelijk voor schending / schending van de wetten die van toepassing zijn op het gebruik van de website. de website mag niet worden en mag niet worden opgevat als het aanbieden van informatie of het uitnodigen om informatie aan te bieden aan inwoners van landen waar AZRhymes geen vergunning of toestemming heeft om activiteiten uit te voeren die verband houden met zijn doel.

2.2 De gebruiker stemt er verder mee in en verbindt zich ertoe om geen informatie, software, producten, diensten of verkregen intellectueel eigendom te reverse-engineeren, te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, afgeleide werken te creëren, over te dragen of te verkopen. van de website op welke manier dan ook. reproductie, kopiëren van de inhoud voor commerciële of niet-commerciële doeleinden en ongegronde wijziging van gegevens en informatie binnen de inhoud van de website is strikt niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van azrhymes en / of eigenaren van derden. een deel van de inhoud van onze diensten of andere bestanden kan echter beschikbaar worden gesteld om te downloaden van de website, die mag worden gekopieerd en / of alleen gebruikt voor persoonlijke doeleinden van de gebruiker. het is de gebruiker en / of enige derde verboden om deze website en / of de informatie die op deze website wordt weergegeven op een andere website of frames te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZRhymes.

3. Afwijzing van garanties

3.1 Azrhymes heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat alle informatie die door haar op deze website wordt verstrekt correct is, maar AZRhymes geeft geen garantie of doet geen uitspraken over de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van enige gegevens of informatie die op deze website wordt weergegeven en AZRhymes zal in geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheid / fouten. AZRhymes geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website en / of de inhoud ervan en wijst alle garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en garanties van verkoopbaarheid af met betrekking tot informatie die wordt weergegeven en gecommuniceerd via of op de website, inclusief enige aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid of enige andere claim, welke dan ook, met betrekking tot enig verlies, direct of indirect, voor een gebruiker of een andere persoon, die voortvloeit uit of uit het gebruik van dergelijke informatie die wordt weergegeven of gecommuniceerd via of op de website of de levering van de diensten.

3.2 Azrhymes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook. de gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat al het materiaal en / of gegevens gedownload of anderszins verkregen van AZRhymes via de website geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico gebeurt en dat hij als enige verantwoordelijk zal zijn voor enige schade aan zijn computersystemen of enig ander verlies dat hieruit voortvloeit. materiaal en / of gegevens.

4. Links naar sites van derden

4.1 De website kan links naar andere websites bevatten of functies van welke aard dan ook van andere websites op de website ("gekoppelde sites"). de gelinkte sites staan niet onder de controle van AZRhymes of de website en azrhymes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot links of advertenties op een gelinkte site, of enige wijzigingen of updates van een gelinkte site. AZRhymes is niet verantwoordelijk voor welke vorm van verzending dan ook, ontvangen door de gebruiker vanaf een gelinkte site. het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van AZRhymes of de website van de gelinkte sites of enige associatie met de exploitanten of eigenaren ervan.

4.2 Azrhymes is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, insluitsels, weglatingen of representaties op een gekoppelde site of op enige link op een gekoppelde site. de gebruiker wordt verzocht om de juistheid van alle informatie zelf te verifiëren alvorens te vertrouwen op dergelijke informatie van dergelijke producten / diensten waarvan hij denkt dat deze de gebruiker ten goede kan komen.

5. Verplichtingen van de gebruiker

5.1 Als voorwaarde voor toegang tot en gebruik van de website, garandeert de gebruiker dat hij de website niet zal gebruiken voor enig doel dat onwettig of illegaal is onder enige wet die momenteel van kracht is binnen of buiten india of verboden is door deze overeenkomst. bovendien zal de website op geen enkele manier worden gebruikt die deze zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en / of genot van de website door een andere partij zou kunnen verstoren of inbreuk zou kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van AZRhymes of een derde partij.

6. Contacteer ons functie

6.1 De gebruikers krijgen op de website contact met ons op. de gebruikers kunnen hun contactgegevens verstrekken zodat AZRhymes contact met hen kan opnemen.

6.2 De gebruikers kunnen verder worden voorzien van functies om contact op te nemen met AZRhymes, vragen te stellen, opmerkingen te maken of te communiceren met AZRhymes. AZRhymes zal echter naar eigen goeddunken zijn en heeft het recht om dergelijke vragen of opmerkingen te beantwoorden, te beantwoorden of ervoor te kiezen om niet te reageren.

6.3 Door de genoemde functies te gebruiken, staat de gebruiker AZRhymes toe om contact met hen op te nemen op basis van hun geregistreerde gegevens, voor enige verduidelijking of om van tijd tot tijd een andere dienst aan te bieden.

7. Schending

7.1 Onverminderd de andere rechtsmiddelen waarover AZRhymes beschikt onder deze overeenkomst of onder de toepasselijke wetgeving, kan AZRhymes de activiteit van de gebruiker beperken, andere gebruikers waarschuwen voor de acties van de gebruiker, het gebruik van de website door de gebruiker onmiddellijk tijdelijk / voor onbepaalde tijd opschorten of beëindigen, en / of weigeren om de gebruiker toegang te geven tot de website als de gebruiker deze overeenkomst schendt.

8. Eigendom en eigendomsrechten

8.1 De inhoud van de website en alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten daarop zijn eigendom van AZRhymes of zijn geldig gelicentieerd aan AZRhymes en worden beschermd door de toepasselijke indiase en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. de gebruiker erkent, begrijpt en stemt ermee in dat hij geen rechten heeft op en aanspraak kan maken op de inhoud van de website en / of enig deel daarvan.

8.2 Een deel van de inhoud op de website is door de derde partij (en) toegestaan om door AZRhymes te worden gebruikt in de vorm en op de manier die door azrhymes gewenst kan zijn en AZRhymes zal haar best doen om deze derde partij (en) tijdens de publicatie te vermelden. van dergelijke inhoud op haar website. als op enig moment een geschil wordt opgeworpen met betrekking tot de publicatie van dergelijke inhoud, door een derde, heeft AZRhymes het recht om dergelijke inhoud te verwijderen of de vereiste toestemming van derden te verkrijgen.

8.3 Alle auteursrechtelijk beschermde of andere eigendomsinhoud die op of via de website wordt verspreid met de toestemming van de eigenaar, moet de juiste vermelding van auteursrecht of andere eigendomsrechten bevatten. de ongeoorloofde indiening of distributie van auteursrechtelijk beschermde of andere eigendomsinhoud is illegaal en kan de gebruiker blootstellen aan persoonlijke aansprakelijkheid of strafrechtelijke vervolging.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 De gebruiker begrijpt en stemt uitdrukkelijk akkoord dat, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, azrhymen of een van haar gelieerde ondernemingen of ouderbedrijf of een van hun respectieve officieren, werknemers, gebruikers, personeelsliders, agenten, aandelen, of iemand anders onder een theorie van aansprakelijkheid (ongeacht in contract, onrechtmatig, wettelijk of anderszins) voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bijzondere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van inkomsten , gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien dergelijke partijen op de hoogte werden van, weten of moeten kennen over de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van het gebruik van de gebruiker of onmogelijkheid om de website of enige onderdelen daarvan te gebruiken.

10. Vrijwaring

10.1 De gebruiker stemt ermee in om AZRhymes, haar gelieerde ondernemingen, groepsmaatschappijen en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, externe dienstverleners en elke andere derde die enige service aan azrhymes met betrekking tot de website verleent, te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect, van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten en uitgaven in verband daarmee en de daarop verschuldigde rente) beweerd tegen of opgelopen door AZRhymes die voortvloeien uit, voortvloeien uit of kunnen worden verschuldigd zijn op grond van elke schending of niet-nakoming van enige voorwaarden van deze overeenkomst, met inbegrip van enige verklaring, garantie, verbond of overeenkomst gemaakt of verplichting die moet worden uitgevoerd door de gebruiker op grond van deze overeenkomst.

11. Scheidbaarheid

11.1 Als een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is die ongeldigheid of onafdwingbaarheid alleen van toepassing op die bepaling of een deel van die bepaling en het resterende deel van die bepaling en alle andere bepalingen van deze overeenkomst geldt blijven volledig van kracht en effectief.

12. Overmacht

12.1 Azrhymes is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst of het leveren van de diensten of enig deel daarvan als de uitvoering wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door een overmachtsituatie en in dat geval worden zijn verplichtingen opgeschort. zolang de overmachtsituatie voortduurt.

14. Toepasselijk recht

14.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van hongarije zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten. in het geval dat een geschil in verband hiermee door de gebruiker wordt voorgelegd, is dit onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van boedapest, hongarije.